Værdigrundlag

Frihed under ansvar.

Vi vægter børnenes fritid højt. Juniorklubben er deresfristed, hvor de har medindflydelse på aktiviteter og aktivitetsniveau i hverdagen. Børnene vil opleve, at nogle aktiviteter er baseret på frivillig deltagelse, mens andre aktiviteter er en fælles/social begivenhed.

Klubben er et lyst betonet fritidssted, det vil sige at man som barn/ung kommer fordi, man har lyst og ikke fordi man skal (selvfølgelig med respekt for, hvilke aftaler i laver i hjemmet). I juniorklubben bliver man derved ikke "passet" men "man er sammen med"Vi forventer børnene har en vished omkring almen pli og forstår at udvise gensidig respekt.

Juniorklubben er en institution, hvor børnene igennem hverdagen, kan lære af hinanden og opdage nye sider af sig selv, samt blive inspireret til deres fremtid.

Da vi er en privat juniorklub, der er oprette som en forening handler vi ud fra "Folkeoplysningsloven".

Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

§ 1. Lovens afsnit I skal med respekt for forskellige holdninger sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag.

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til

1) undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og for børn og voksne sammen, jf. kapitel 4 om folkeoplysende voksenundervisning.

2) aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne, jf. kap. 5 om det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen stiller lokaler til rådighed, jf. kap. 6 om anvisning af lokaler og udendørsanlæg.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til lokaler, jf. kap. 7 om tilskud til private lokaler m.v.

Få mere information om vedtægter, paragraffer og dybdegående viden, omkring folkeoplysningsloven ved at ved at følge linket:https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=138157#K1