Vedtægter

Foreningen JUNIORKLUBBEN\'s vedtægter:

§ 1: Formålsbeskrivelse:
§ 1.01 Formål: Forældreforeningen \"JUNIORKLUBBEN\" har til formål at drive en JUNIORKLUB primært for børn fra 4. til 6. klasse og skal tjene som værested for de større børn. Der lægges vægt på personlig udvikling gennem kreativ beskæftigelse i samråd med børnene.

§ 2: Medlemmer:
§ 2.01 Som medlem kan optages enhver person, familie, firma eller institution, der tilslutter sig foreningens formål.
§ 2.02 Medlemmer: Familier med indmeldte børn er medlem af foreningen.

§ 3: Generalforsamling:
§ 3.01 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 3.02 Ordinær generalforsamling afholdes inden 30. april og indvarsles mindst 14 dage før med angivelse af dagsorden.
§ 3.03 På ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget.
7. Valg til bestyrelsen (medlemmer, bilagskontrollører og suppleanter).
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.
§ 3.04 Alle valg og beslutninger sker ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer af foreningen.
§ 3.05 Et indmeldt barn udløser en stemme.
§ 3.06 Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
§ 3.07 Forslag fra medlemmerne til drøftelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 3.08 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling når dette skønnes påkrævet, og skal indkalde til en sådan, når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver dette og angiver forhandlingsemnet.
§ 3.09 Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 dele af foreningens fremmødte medlemmer stemmer herfor, på en ordinær generalforsamling eller på en ekstra ordinær generalforsamling med dette punkt som emne. På en efterfølgende ekstra ordinær generalforsamling skal mindst halvdelen af foreningens fremmødte medlemmer ligeledes stemme herfor..
§ 3.10 I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder et eventuelt overskud et børnefremmende projekt i lokalsamfundet. Inventar, som ikke er lånt, tilfalder interesserede foreninger eller lignende.
§ 3.11 I tilfælde af større omstruktureringer, f.eks. Helhedsskole år 2001, er JK\'s bestyrelse bemyndiget til at videreføre eller omdanne JUNIORKLUBBEN i en ny form og indhold, dog stadig i henhold til formålsbeskrivelsen. Er grundlaget ikke tilstede for en JUNIORKLUB, kan bestyrelsen indstille til en generalforsamling at opløse JUNIORKLUBBEN i henhold til § 3.09.

§ 4: Bestyrelse:
§ 4.01 Foreningen ledes af en bestyrelse på 4-5 medlemmer, een formand, een sekretær, een kasserer og et eller to menige medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling tillige med to suppleanter.
§ 4.02 Kandidater til bestyrelsen skal have det daglige samkvem med det indmeldte barn i JUNIORKLUBBEN, eller have haft børn i JUNIORKLUBBEN og skal være til stede på generalforsamlingen eller have givet skriftligt tilsagn om valg. Bestyrelsen kan indstille til Generalforsamlingen at der vælges personer til bestyrelsen uden for forældrekredsen.
§ 4.03 Bestyrelsen vælges ved simpelt stemmetal på den ordinære generalforsamling ved skriftlig/mundtlig afstemning.
§ 4.04 Alle valg gælder i to år, suppleanter dog kun i et år. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med een formand, een kasserer, een sekretær og et eller to menige medlemmer. I bestyrelser med lige antal medlemmer er formandens stemme udslagsgivende.
§ 4.05 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg, hvortil ethvert medlem kan vælges. Bestyrelsen udpeger en formand for ethvert nedsat udvalg, og udvalgsformanden kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
§ 4.06 Formanden repræsenterer alene foreningen.
§ 4.07 Formanden drager omsorg for at der skrives referat over forhandlinger ved generalforsamling og bestyrelsesmøder.
§ 4.08 Referatet godkendes og underskrives af de bestyrelsesmedlemmer der var med og som er mødt ved næste møde. Referatet udsendes til bestyrelsens medlemmer så hurtigt som det er muligt efter hvert møde.
§ 4.09 Den daglige leder af JUNIORKLUBBEN deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

§ 5: Regnskab:
§ 5.01 Kassereren fører regnskabet og står for opkrævning af medlemsbidrag og kontingent.
§ 5.02 Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.
§ 5.03 Revisorer udpeges af generalforsamlingen. Ordentligvis udpeges to bilags kontrollører, men generalforsamlingen kan beslutte, at der alene skal udpeges een bilags kontrollør. Der udpeges een suppleant.

§ 6: Kontingent:
§ 6.01 Kontingentet betales månedsvis forud.
§ 6.02 Kontingentperioden er 11 måneder.
§ 6.03 To måneders restance medfører tab af medlemskab og dermed retten til en plads i JUNIORKLUBBEN.
§ 6.04 Juli mdr. er betalings fri og JUNIORKLUBBEN er lukket.
§ 6.05 Det påhviler bestyrelsen at regulere priserne, så der er en rimelig balance i forhold til budgettet.
§ 7 : Samarbejde:
§ 7.01 Formanden/Lederen orienterer skolens ledelse og skolebestyrelsen om foreningens tiltag og arbejde når dette skønnes nødvendigt.
§ 7.02 Samarbejde: JUNIORKLUBBEN kan samarbejde med skolens ledelse, skolens personale, det lokale foreningsliv og de lokale institutioner

§ 8 : Indmeldelse / Udmeldelse:

§ 8.01 Indmeldelse i JUNIORKLUBBEN sker på en særlig blanket der afleveres til den daglige leder.
Regler for optagelse af børn med særlige behov.
1) Barnet skal kunne følge en normal hverdag i JK, herunder planlagte aktiviteter.
2) Børn med særlige behov bedømmes individuelt.
a) Barnet skønnes at kunne følge hverdagen uden ekstra voksenstøtte og optages.
b) Barnet skønnes ikke at kunne følge hverdagen uden ekstra voksenstøtte og optages kun, hvis der ydes pædagogisk eller økonomisk støtte. Dette vurderes af JKs personale og bestyrelse.
c) JK forbeholder sig ret til at afvise børn.
§ 8.02
§ 8.04 Forældres udmelding i årets løb skal ske med mindst en måneds varsel til den 1. i en måned. Udmeldelsesblanketter fås i JUNIORKLUBBEN.
§ 8.05 Såfremt et barn eller forældre ikke lever op til eller modarbejder JUNIORKLUBBEN\'s retningslinier, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere vedkommende fra foreningen.
§ 8.06 Børn med særlige behov evalueres én gang om året, med henblik på en afdækning af om JUNIORKLUBBEN kan tilbyde barnet noget det næste år. Hvis det ikke er tilfældet udmeldes barnet.

§ 9 : Fremmødekontrol:
§ 9.01 Der er ikke fremmødekontrol i juniorklubben, idet børnene i klubben vurderes at være i en alder, hvor man må forvente at de selv har ansvar for at overholde aftaler indgået med deres familie/pårørende/værge.

§ 10 : Åbningstider:
§ 10.01 Åbningstider: JUNIORKLUBBEN har åbent på alle skoledage mandag til torsdag til kl. 17.00, Fredag til kl. 16.00. Der er lukket i JUNIORKLUBBEN i alle skoleferier og fridage. Det kan dog forekomme at der holdes sommeråbent, såfremt skolestart efter sommerferie begynder midt i ugen, hvor det kan give mening at juniorklubben holder åbent i dagene op til skolestart. Det er altid bestyrelsen og den daglige leder der i samråd vurderer behovet for evt. sommeråbent. Der kan holdes aftenåbent i klubben i det omfang der skønnes behov, - dog skal der gives tilladelse fra Issø skolen.

§ 11 : Lokaleforhold:
§ 11.01 Lokaler: Issøe skolen stiller vederlagsfrit JUNIORKLUBBEN (den gamle pedelbolig) til rådighed.
§ 11.02 Pedel: Skolens pedel står til rådighed for JUNIORKLUBBEN i pedellens arbejdstid.
§ 11.03 Rengøring: JUNIORKLUBBEN rengøres af skolens rengøringsassistenter inden for skolens budget.

§ 12 : Personale:
§ 12.01 Personale: Der ansættes kvalificeret personale.
§ 12.02 Ansættelse: JUNIORKLUBBEN\'s bestyrelse ansætter og afskediger JUNIORKLUBBEN\'s daglige leder. Den daglige leder og formanden ansætter og afskediger JUNIORKLUBBEN\'s øvrige personale.

Vedtægter oprettet den 4/2 1993 på den stiftende generalforsamling.

Vedtægter rettet på generalforsamlingen den 14/3 2007.

Vedtægter rettet på generalforsamlingen den 12/3 2008.

Vedtægter rettet på generalforsamlingen den 15/3 2012. /Helle Kremmer Elnegaard.

Vedtægter rettet på generalforsamlingen d. 7/3 2013 /Helle Kremmer Elnegaard.

Vedtægter rettet på generalforsamlingen d. 31/3 2022 /Iben Vindal Andersen